Privacy Policy

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Knowvium BV
KVK: 09141970
Telefoon: +31622929064
E-mail: info@knowvium.com

Het gebruik van persoonsgegevens door Knowvium
Knowvium verkrijgt persoonsgegevens van uzelf. Dit zijn de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Knowvium verkrijgt geen persoonsgegevens via derden.

Persoonsgegevens
Knowvium verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Factuurgegevens
 • Behaalde cijfers voor (onderdelen van) de door u gevolgde opleiding(en)
 • Presentie tijdens de opleiding en examen

Doeleinden
Knowvium verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Het vervaardigen van certificaten en diploma’s;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing en promotie van de dienstverlening.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en beheer van onze systemen.

Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Knowvium persoonsgegevens uitwisselen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze gegevens worden alleen uitgewisseld met het oog op examinering en het vervaardigen van certificaten of diploma’s. Knowvium zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Knowvium zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Knowvium passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om Knowvium een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Knowvium verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Gerard Scheenstra, g.scheenstra@knowvium.com

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Knowvium Opleidingen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-11-2020. Knowvium Opleidingen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.